Dự án Khu đô thị Nồi Rang là một phần Hợp đồng dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu Km0+317 trên tuyến đường dẫn phía bắc cầu Cửa Đại, được đầu tư theo hình thức đối tác công tư - Hợp đồng BT.

Khu đô thị Nồi Rang nằm ở bờ nam sông Thu Bồn
Khu đô thị Nồi Rang nằm ở bờ nam sông Thu Bồn

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, tổng diện tích đất (diện tích đã phê duyệt tại Quyết định 3651/QĐUBND ngày 11/10/2017: 14,41ha; diện tích kè bổ sung tại Quyết định số 716/QĐ-UBND ngày 08/3/2019: 4,93ha).

Quy mô đầu tư xây dựng: Đất công cộng: 1.456,65m2 ; đất ở: 42.767,90m2 ; diện tích đất thương mại dịch vụ: 37.884,73m2. Tổng mức đầu tư của dự án 299,7 tỷ đồng.

Cũng theo UBND tỉnh Quảng Nam, hiện dự án đã xây dựng xong phần hạ tầng kỹ thuật trên phần đất đã được giao, nghiệm thu hạ tầng kỹ thuật đợt 1 đã hoàn thành 95% diện tích dự án; được nghiệm thu cấp điện, điện chiếu sáng. Dự án cũng được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (lần 1) gồm các Block: Đất thương mại dịch vụ, gồm: TM1, TM2, TM3; đất ở gồm: CL3-1 đến CL3-4, CL4-1 đến CL4-4, CL5-1 đến CL5-3, CL6-1 đến CL6-4, CL7-1 đến CL7-4, CL8-1 đến CL8-4, CL9, CL10, CL11. 2.

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu hai doanh nghiệp Công ty CP Đạt Phương Hội An và Công ty CP Đầu tư Chu Lai Hội An chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày nhận quyết định, bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng phải ký kết hợp đồng chuyển nhượng và hoàn thành xong việc bàn giao dự án theo quy định tại Điều 51 Luật Kinh doanh bất động sản và Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản.

Dự án này là một phần trong hợp đồng BT xây dựng cầu Đế Võng - Hội An
Dự án này là một phần trong hợp đồng BT xây dựng cầu Đế Võng - Hội An

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu phải ký Thỏa thuận hợp đồng ba bên giữa bên chuyển nhượng, bên nhận chuyển nhượng và Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ liên quan đến dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu Km0+317 trên tuyến đường dẫn phía bắc cầu Cửa Đại đầu tư theo hình thức đối tác công tư - Hợp đồng BT. 

Đồng thời, cam kết thực hiện hoàn thành nghĩa vụ về thuế trước bạ và tiền chậm nộp phát sinh đối với trường hợp không thuộc đối tượng được miễn nộp lệ phí trước bạ (nếu có). Thực hiện cam kết liên quan thuế trước bạ theo văn bản số 52/ĐPHA ngày 25/02/2020 của Công ty CP Đạt Phương Hội An; Đảm bảo nguyên tắc quy định tại khoản 2 Điều 48 Luật Kinh doanh bất động sản (Không làm thay đổi mục tiêu của dự án, Không làm thay đổi nội dung của dự án, bảo đảm quyền lợi của khách hàng và các bên có liên quan)…

Nguyễn Hữu